Avís legal | Telefèric de Montjuïc

A causa de la convocatòria de vaga pel Dia de la Dona, el dilluns 8 de març, el Telefèric de Montjuïc no oferirà servei.

Avís legal

Hola Barcelona, your travel solution

Condicions generals d'accés i d'ús del web

Aquest apartat inclou informació relativa a les condicions generals d'accés i d'ús del lloc web www.telefericdemontjuic.cat, que han de ser conegudes per l'usuari, a l'efecte previst en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

1. Dades del titular del lloc web www.telefericdemontjuic.cat

 Titular: PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

CIF: A-63645220

Domicili social: Carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 BARCELONA

A/e: tmb@tmb.cat

Telèfon: 93 298 70 00

Fax: 93 298 71 80

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 37068, full B-297.086, foli 21.

 

2. Dades dels titulars dels serveis

El titular dels serveis oferts al lloc web www.telefericdemontjuic.cat també és la societat PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

 

3. Condicions d'accés a www.telefericdemontjuic.cat

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa que coneixen i accepten les advertències legals, les condicions i els termes d'ús que conté.

L'accés als serveis oferts a través del web www. telefericdemontjuic.cat és gratuït i no requereix, amb caràcter general, la subscripció prèvia o el registre d'usuaris, sens perjudici que per accedir a determinats serveis és possible que s'exigeixi emplenar prèviament el registre d'usuari corresponent. El nom d'usuari i la contrasenya són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes condicions generals de navegació, ha d'abandonar aquest lloc web i no pot accedir-hi ni disposar dels serveis que ofereix.

L'usuari garanteix que té més de 14 anys. Garanteix, a més, la veracitat i l'autenticitat de la informació comunicada a conseqüència de la contractació dels serveis que s'exigeixin en el registre d'usuari i s'obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

Les connexions amb altres llocs web que hi pogués haver, així com l'ús que l'usuari en pot fer, estan subjectes a aquestes condicions generals i als condicionaments específics eventuals que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., pot modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú, la configuració d'aquest lloc web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, o impedir-ne l'accés, i ha de procurar informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació al lloc web.

 

4. Condicions d'utilització de www.telefericdemontjuic.cat

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o els continguts del lloc web i a no fer-los servir per a activitats il·lícites o constitutives d'un delicte i/o que infringeixin el que s'estableix en aquest avís legal, a la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o a qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic. L'ús que es faci de la informació que conté aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui a PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., mitjançant els diferents formularis online, i es responsabilitza de la inexactitud o la falta de veracitat de la informació aportada.

Així mateix, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitador o excloent, l'usuari es compromet a no introduir, ni transmetre ni difondre:

 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Continguts que promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes tant constitucionalment com als tractats internacionals.
 • Informació a tercers no autoritzats dels noms d'usuari i les contrasenyes. I si la contrasenya arriba a un altre usuari, es compromet a informar-ne a PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., immediatament.
 • Informació o continguts que suposin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial (incloent-hi, però no de manera limitadora, patents, marques i copyright), de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., de qualsevol de les societats del grup TMB o de tercers.
 • Publicitat no autoritzada o sol·licitada, spam, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etc.
 • Programes de dades (virus i malware —programari maliciós—) que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d'internet.

 

5. Exoneració de responsabilitats

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., no pot controlar la utilització que facin els usuaris del lloc web www.telefericdemontjuic.cat i dels seus continguts, i per aquest motiu no és responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d'un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial i/o de l'incompliment que faci l'usuari d'aquestes condicions d'accés i ús, així com de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquest lloc web respecte de qualsevol dels seus serveis, sens perjudici, en tot cas, de les accions legals que corresponguin a PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., i/o a tercers.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., no pot garantir la disponibilitat permanent i la continuïtat quant al funcionament del lloc web, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que s'hi inclouen.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l'ús que els usuaris puguin fer-ne.

En qualsevol cas, PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d'aquest lloc web.

Així mateix, PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., no es fa responsable de les possibles errades o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat al navegador, o dels danys, les errades o les inexactituds que poguessin derivar-se d'un mal ús o funcionament.

L'usuari accepta que el lloc web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, malgrat que pugui incloure imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc web li pogués ocasionar durant la navegació.

 En el supòsit que l'usuari causés qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquest usuari n'és l'únic responsable. Així mateix, l'usuari es fa càrrec de les despeses, els costos i, si escau, les indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l'incompliment del que s'estableix en aquestes condicions i a la normativa aplicable.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, bàners, programari i els seus diferents codis font, àudio i vídeo), així com el mateix lloc web com a presentació visual, són propietat de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., o dels seus proveïdors de continguts, els quals han estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal, la recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

Tot el programari utilitzat en l'ús i el desenvolupament del lloc web és propietat de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida a qualsevol usuari, sense l'autorització prèvia per escrit de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d'una altra propietat dels continguts, amb caràcter enunciatiu però no limitador, la realització dels actes següents, tant respecte del lloc web com dels seus continguts:

 • Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que triï.
 • Qualsevol forma de distribució, incloent-hi, sense caràcter limitador, la venda, el lloguer i/o el préstec.
 • Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o part del web o dels seus continguts.
 • Qualsevol forma de transformació, total o parcial, incloent-hi la creació de productes i/o serveis derivats.
 • Qualsevol altra forma d'accés que inclogui les formes anteriors o altres de diferents.
 • Qualsevol forma, directa o indirecta, d'extracció i/o reutilització de la totalitat o d'una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, i/o l'extracció i/o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials.

No obstant això, l'usuari pot visualitzar lliurement el lloc web i els seus continguts i descarregar-los per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats, ja sigui a títol gratuït o onerós.

En conseqüència, la posada a disposició i l'ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d'àudio i de vídeo i el programari propietat de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., o dels seus proveïdors, que figuren al lloc web, i qualsevol altre contingut, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'usuari.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen al lloc web són titularitat de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., o de les societats del grup TMB o han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular i estan degudament registrats o en procés de registre. L'ús no autoritzat o indegut d'aquests elements és una infracció dels drets de propietat industrial de PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., de les societats del grup TMB o d'altres tercers propietaris.

 

7. Procediment en el cas d'actuacions il·lícites

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., vetlla perquè els continguts d'aquest lloc web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o fomentin la violència. Així mateix, procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

En el supòsit que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l'ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través d'aquest lloc web i, en particular, de la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o altres drets, ha d'enviar una notificació a PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., la qual ha de contenir la informació següent:

 • Dades personals de la persona que reclama: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica.
 • specificació de la suposada activitat il·lícita i la indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web.
 • En cas que hi hagi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-la i la seva signatura.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i de caràcter il·lícit pel que fa a la utilització dels continguts o a la realització de les activitats descrites.

 

8. Ús de cookies

La pàgina web www.telefericdemontjuic.cat, podrà utilitzar cookies per tal de facilitar la navegació de l'usuari i conèixer les seves preferències tot permetent el seu reconeixement. No obstant això, l'usuari podrà configurar el seu equip per a acceptar o rebutjar les cookies que rebi. En concret, les cookies que es poden fer servir són:

Pròpies:

 • SESS+hash: cookie de sessió en Drupal. Permet identificar i enregistrar la sessió d’usuari en aquest gestor de continguts.
 • AWSELB: cookie de sessió. Reconeix a quin servidor estàs accedint i, si n’hi ha més d’un, distribueix o balanceja la càrrega entre servidors.

Tercers:

 • _ga i _gat: cookies de Google Analytics, recullen informació sobre els llocs web visitats, temps en cada pàgina, navegador utilitzat (tot això de manera anònima) per oferir estadístiques que permetin optimitzar la pàgina.

 

9. Enllaços a tercers

Al lloc web s'han inclòs enllaços a altres pàgines web d'entitats alienes a PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A., que no assumeix la responsabilitat derivada dels seus continguts, així com tampoc dels productes o els serveis que ofereixin i dels possibles virus i malware (programari maliciós) que puguin contenir.

 

10. Enllaços a www.telefericdemontjuic.cat

Queda terminantment prohibit que l'usuari dugui a terme alteracions en aquest lloc web que puguin afectar-ne el contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

També es prohibeixen els enllaços amb aquest lloc web des de pàgines web, o altres mitjans, contraris a la llei, a la moral, a l'ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de qualsevol de les societats del grup TMB o de qualsevol dels seus signes distintius.

Els enllaços a alguna de les pàgines d'aquest lloc web que no contravinguin les prohibicions esmentades han de complir amb el següent:

L'usuari ha de saber que està accedint a aquest lloc web i, a més, en el seu navegador ha d'aparèixer l'URL corresponent a la pàgina amb la qual enllaça.

 

11. Legislació i jurisdicció

Les condicions generals d'aquest avís legal i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d'aquest lloc web es regula pel que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'accés i l'ús d'aquest lloc web i els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i el compliment d'aquestes condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d'aquest lloc web, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).