Protecció de dades personals de l’atenció al client | Telefèric de Montjuïc

Amb motiu de la convocatòria de vaga pel Dia Internacional de la Dona, divendres 8 de març, el servei del Telefèric de Montjuïc es pot veure afectat. Disculpeu les molèsties.

8/3: amb motiu de la convocatòria de vaga pel Dia Internacional de la Dona, el Telefèric de Montjuïc no ofereix servei.

  • Inici
  • Protecció de dades personals de l’atenció al client

Protecció de dades personals de l’atenció al client

Hola Barcelona, your travel solution

I. Responsable del tractament

Els responsables del tractament de les dades de l’Interessat són Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220 i Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253 (conjuntament “Corresponsables del Tractament” o “TMB”):

Les dades de contacte del Corresponsable són les següents:

  • Adreça postal: carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona.
  • Correu electrònic: tmb@tmb.cat

L’Interessat pot sol·licitar informació en relació amb la responsabilitat de cada entitat a través de l’adreça de correu electrònic següent: tmb@tmb.cat.

S’informa l’Interessat que TMB ha nomenat un Delegat de protecció de dades (DPD) davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de protecció de dades a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpd@tmb.cat.

 

II. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

S’informa l’Interessat que les dades personals proporcionades amb la finalitat principal de gestionar les consultes i reclamacions que es formulin. De manera específica, aquesta finalitat inclourà el següent: 

a) Incloure les seves dades personals en una base de dades de TMB.

b) Respondre consultes, peticions, sol·licituds, reclamacions o suggeriments relacionats amb, entre d’altres, les qüestions següents: els horaris i la vigència de les rutes, els recorreguts de les rutes, els serveis que s’ofereixen a dalt del bus, els preus, etc.

c) Enviar comunicacions encaminades a saber la valoració i la satisfacció dels interessats sobre el servei rebut.

d) Fer estudis estadístics agregats relacionats amb les consultes, les peticions, les sol·licituds, les reclamacions o els suggeriments plantejats pels usuaris.

 

III. Què ens legitima a tractar les teves dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’Usuari per a les finalitats indicades a les lletres a) i b) és el consentiment de l’Interessat, previ i inequívoc.

En aquest sentit, l’Interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per atendre i respondre la seva sol·licitud. En cas de no facilitar aquestes dades no serà possible tramitar i respondre les seves consultes i reclamacions.

La base legal del tractament de les dades personals per a la finalitat indicada a la lletra c) i d) és l’interès legítim de TMB.

 

IV. Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat per a la gestió de consultes o reclamacions es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la consulta i, posteriorment, les dades personals seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

 

V. A quins destinataris podem comunicar les teves dades?

Per acomplir amb la finalitat anterior, les dades personals de l’Interessat podran ser cedides a:

  • Administracions Públiques en els casos en què se li requereixi d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas i, si escau, igualment a altres òrgans com ara les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.

De la mateixa manera, TMB informa que no es preveuen transferències internacionals de dades.

 

VI. Quins són els teus drets en relació amb les dades que ens facilites?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li siguin relacionades, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En certs supòsits, l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TMB deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, TMB comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament feta a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’Interessat, se l’informarà sobre aquests destinataris.

De la mateixa manera, l’Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li facin referència, que hagi facilitat a TMB, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i es faci per mitjans automatitzats.

L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals relacionades siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguit per TMB o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, perquè TMB deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

De la mateixa manera, l’Interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la formalització o execució d’un contracte entre TMB i aquest, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

A més a més dels drets anteriors, l’Interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aquesta acció no afecti la licitud del tractament anterior.

Els drets anteriors es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a l’adreça següent: carrer 60, núm. 21-23, sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, o a través del correu electrònic dades@tmb.cat tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD” i hi haurà d’incloure les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i una petició en què es concreta la sol·licitud.

Finalment, s’informa l’Interessat que tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

 

VII. Com obtenim les teves dades? 

Les dades personals que tracta TMB procedeixen del mateix Interessat i de la seva activitat.